Laboratorijski informacioni sistem – INFOLAB LIS

 Infolab LIS je softverski paket koji obezbeđuje jednostavan, automatizovan i efikasan rad laboratorije

Pregled modula – LIS

Biohemijski modul
Automatizacija rada biohemijskih laboratorija

Uzorkovanje i bar kod označavanje.
Obrada rezultata i verifikacija.
Generisanje i štampanje radnih lista i protokola.

Modul mikrobiologije
Podrška za rad mikrobioloških i patohistoloških laboratorija

Obezbeđuje rad službi bakteriologije, mikologije, parazitologije, virusologije i patohistologije.

Modul transfuzije
Krvne grupe i interakcije

Određivanje krvne grupe i Rh faktora.
Skrining antitela i test interakcije.

Izveštavanje i analitika
Kompletna analitika rada laboratorije

Mogućnost generisanja predefinisanih izveštaja, kao i  parametrizovanih analiza i statističkih prikaza.

Kontrola kvaliteta i delta check
Preuzimanje, čuvanje, obrada i prikaz kontrolnih karti

Poređenje uzastopnih rezultata za pacijenta na osnovu unapred definisanih kriterijuma – delta check kontrola.

Integracija sa eksternim sistemima
Povezivanje sa eksternim zdravstvenim sistemima

Automatizacija prijema elektronskog uputa laboratorijskih analiza i slanja verifikovanih rezultata – HL7 protokol.

Prilagođen za profesionalce

 • Laboratorijski informacioni sistem je implementiran u više od 120 laboratorija i povezan sa više od 900 laboratorijskih uređaja.
 • Infolab LIS posmatramo kao funkcionalnu celinu i neprestano je razvijamo u svim oblastima rada – biohemija, mikrobiologija, imunologija, genetika, transfuzija…
 • Infolab LIS efikasno integriše sve laboratorijske uređaje, obezbeđujući dvosmernu komunikaciju sa njima.
 • Optimizuje poslovne procese laboratorije, ubrzava generisanje podataka i smanjuje redove čekanja u vašoj laboratoriji.
 • Smanjuje turnaround times (TAT) kroz uklanjanje ručnih koraka i smanjenje mogućnosti za ljudske i tehničke greške.

Efikasnost i automatizacija

 • LIS obezbeđuje automatizaciju čitavog niza poslovnih procesa u laboratoriji:
 • Automatska obrada pristiglih rezultata na osnovu definisianih procedura.
 • Definisanje više opsega referentnih vrednosti po analizi na osnovu jedinica mere , pola i starosti pacijenta.
 • Automatsko evidentiranje oznaka ukoliko je rezultat van opsega referentnih vrednosti.
 • Automatski prijem elektronskog uputa laboratorijskih analiza iz zdravstvenog informacionog sistema ustanove.
 • Automatizaciju procesa verifikacije rezultata (pojedinačna, grupna, celokupna) u okviru uputa.

Implementacija i podrška

Implementacija
Implementaciju Infolab LIS softverskog paketa vrše stručni konsultanti sa višegodišnjim iskustvom i potrebnim sertifikatima.
Podrška
Za sve korisnika Infolab LIS softverskog paketa obezbedili smo kontinuiranu podršku,
24 sata dnevno, 7 dana u nedelji (24/7).
Nove verzije i unapređenja
Infolab LIS se neprekidno proširuje novim funkcionalnostima. Sve nove verzije softverskog paketa automatski se distribuiraju svim korisnicima.

Laboratorijski informacioni sistem – ostale funkcionalnosti

Priprema i označavanje uzoraka
Uzorkovanje i štampa bar koda, kreiranje broja protokola i radnih listi.
Integracija sa analizatorima
Prijem rezultata od analizatora uz mogućnost evidentiranja flegova, jedinica mere, referentnih vrednosti, komentara i statusa.
Štampa protokola
Priprema i štampa zakonski definisane medicinske dokumentacije: protokola, radnih lista, participacija i dr.
Izračunavanje rezultata
Automatsko računanje vrednosti parametara na osnovu definisane formule i prethodno dobijenih rezultata analiza.
Kritične vrednosti
Definisanje kritičnih vrednosti po analizi i obaveštavanje o vrednostima van opsega.
Ponavljanje analiza i dilucija
Mogućnost ponavljanja izabranih analiza na istom ili drugom analizatoru uz mogućnost dilucije.
Autocomplete
Mogućnost definisanja ponuđenih vrednosti prilikom ručnog unosa.
Referentni opsezi
Mogućnost definisanja referentnih opsega na osnovu pola, starosti, analizatora sa koga pristižu rezultati.
Podrazumevane vrednosti
Mogućnost definisanja podrazumevanih vrednosti prilikom ručnog unosa (urinski testovi).
Izdvojene lokacije
Kompletna integracija svih laboratorija za analize koji deluju u sklopu zdravstvene mreže korisnika i lokacija za uzorkovanje.
Istorija izmena
Prikaz istorije izmene rezultata po uputu za svaku analizu i uporedni prikaz ponovljenih rezultata po analizatoru.
Verifikacija i deverifikacija
Verifikacija i deverifikacija rezultata (po analizi, po grupi analiza, po celokupnom uputu).
Korisnička prava i uloge
Podešavanja prava i vrste prikaza po korisničkom nalogu.
Antibiogrami
Mogućnost evidentiranja antibiograma i antimikograma uz prethodno dostavljeni spisak izolata i preparata.
Elektronska faktura
Automatsko evidentiranje RFZO usluga na osnovu informacija unetih u sistem Infolab LIS.

Infolab LIS u brojevima

1
Laboratorija
1
Povezanih uređaja
10
Pacijenata dnevno
10
Uzoraka mesečno